Banery

Treść strony 2020

Wypłata drugiej transzy stypendium

Aktualność dotyczy wszystkich unijnych projektów stypendialnych

Druga i zarazem ostatnia transza stypendium zostanie wypłacona w okresie wakacyjnym: lipiec-sierpień 2020 r.

Stypendystom gratulujemy sukcesów w nauce i jednocześnie dziękujemy za włożony trud w realizację własnych planów edukacyjnych. Mimo trudnego okresu zdalnej nauki osiągnęliście sukces.

Dziękujemy również opiekunom dydaktycznym stypendystów, pedagogom szkolnym oraz dyrektorom za zaangażowanie i współpracę.

Sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów

Aktualność dotyczy projektów stypendialnych "Humaniści na start!" oraz "Prymus Pomorza i Kujaw"

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała zamknięcie szkół i utrudniła, a w niektórych przypadkach uniemożliwiła realizację niektórych działań zaplanowanych w indywidualnych planach rozwoju edukacyjnego. W obecnej sytuacji w miejsce częściowo zrealizowanych lub niezrealizowanych z powodu epidemii działań, stypendysta powinien zrealizować inne działania. Przygotowywany formularz sprawozdania będzie umożliwiał wprowadzenie działań dodatkowych, nieplanowanych. Proszę jednakże pamiętać, że wszelkie dodatkowe działania muszą mieć związek z wybranym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty profilem ucznia i będą one uzgodnione z opiekunem dydaktycznym.

Będziemy również akceptować działania edukacyjne prowadzone on-line, z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania (tablet, smartphone, laptop, notebook itp.) oraz internetu (zajęcia dodatkowe on-line, nauka z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych, korespondencji e-mailowej prowadzonej z nauczycielami itp.). Wszelkie działania edukacyjne muszą wychodzić jednak poza podstawę programową nauczania.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego zostanie udostępnione ok. 15 maja 2020 r. Termin udostępnienia dla maturzystów zostanie przyspieszony.

Udostępnienie sprawozdania z realizacji planów

Aktualność dotyczy projektów stypendialnych "Humaniści na Start!" oraz "Prymus Pomorza i Kujaw"

Szanowni Stypendyści i Rodzice,

Od 15.05.2020 r. stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (SIPRE). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Humaniści na Start!" / "Prymus Pomorza i Kujaw".

Aby uzyskać dostęp, po zalogowaniu na konto Wnioskodawcy należy kliknąć pasek z właściwą sygnaturą wniosku, a następnie przycisk "Edytuj sprawozdanie z realizacji IPRE". Należy dodatkowo upewnić się, czy u góry strony widoczny jest właściwy projekt i nabór wniosków.

Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty. Opiekun dydaktyczny akceptuje sprawozdanie albo poprzez złożenie podpisu na wydruku papierowym sprawozdania, albo akceptuje je poprzez e-mail skierowany do stypendysty lub rodzica stypendysty.

UWAGI!

1. Sprawozdanie należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2020 r. do Departamentu Edukacji. Wysyłki kierować na: Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

2. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku gdy nie zrealizuje indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego lub nie przedłoży, w terminie do 30 czerwca 2020 r., sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

3. W przypadku utraty prawa do stypendium, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranej w roku szkolnym kwoty stypendium wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium uczniowi do dnia zwrotu, na wskazany nr rachunku bankowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kontakt

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:

Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń


Sekretariat:

tel. 666 383 607,
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy:

po, śr, czw - 7:30 - 15:30
wt - 7:30 - 17:00
pt - 7:30 - 14:00

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu