Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza (2017/2018)

PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”  realizowany jest przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Cel szczegółowy PI RPO:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Cel projektu:

Indywidualizacja procesu nauczania poprzez wsparcie stypendialne 622 uczniów szkół prowadzonych kształcenie zawodowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie do 31 października 2018 roku.

Planowane efekty:

Poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, zapewnienie wysokiego standardu kształcenia zawodowego, zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów, poprawa możliwości rozwoju kształcenia zawodowego uczniów regionu.

- Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 622
- Liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali IPREU – 622.

Wartość projektu:

2 083 200,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

1 770 720,00 zł

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium w roku szkolnym 2017/2018 może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;  

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa);

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:

  1. I poziom – 10% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą punktów;
  2. II poziom – kolejne 20% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z kolejno najwyższą liczbą punktów;
  3. III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Miesięczne kwoty stypendium przedstawia poniższa tabela:

 

Miesięczna kwota stypendium

 

Uczeń technikum

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej

I poziom

500 zł

300 zł

II poziom

400 zł

250 zł

III poziom

250 zł

200 zł

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest przyznanie łącznie 622 stypendiów. Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów techników (około 70 procent) oraz zasadniczych szkół zawodowych (około 30 procent) - podział wynika z liczebności uczniów w poszczególnych typach szkół.

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

 

Magdalena Mieszkalska

tel. 784 995 076

e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Adam Kowalski

tel. 795 475 365

e-mail: a.kowalski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Paweł Szmalc

Koordynator projektu

tel. 571 293 087

e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

 

Renata Drozdowska

Naczelnik Wydziału

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

Stopka