Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II (2018/2019)

LISTA STYPENDYSTÓW 2018/2019

Szanowni Państwo,

lista osób zakwalifikowanych do projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" w roku szkolnym 2018-2019 znajduje się w zakładce "dokumenty do pobrania", do której można także dotrzeć klikając TUTAJ.

REKRUTACJA 2018/2019

Szanowni Państwo,

w naborze do projektu stypendialnego "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II" na rok szkolny 2018/2019 wpłynęło ponad 3000 wniosków. Trwa ocena merytoryczna. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do końca roku kalendarzowego. Proszę śledzić stronę internetową, gdzie pojawiać się będą bieżące informacje.

Dziękujemy za zainteresowanie projektem.

NABÓR WNIOSKÓW 2018/2019

Wniosek zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby aplikować do naszego projektu jest umieszczony w sekcji Menu, w zakładce "Dokumenty do pobrania". Można także do niego dotrzeć klikając w następujący link: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/94,dokumenty-do-pobrania.

Zachęcamy również do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku oraz pozostałymi dokumentami.

PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA II stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”  realizowany jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Cel szczegółowy PI RPO:

Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.
 

Cel projektu:

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, poprzez wsparcie stypendialne w okresie do 31 października 2023 roku.
 

Planowane efekty:

Poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, zapewnienie wysokiego standardu kształcenia zawodowego, zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów, poprawa możliwości rozwoju kształcenia zawodowego uczniów regionu.

- Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie – 2435.
- Liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali IPREU – 2435.
 

Wartość projektu:

7 483 300,00 zł
 

Wkład Funduszy Europejskich:

6 360 805,00 zł
 

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;  

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły Branżowej II stopnia;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe, zgodnie zasadami określającymi prawo pierwszeństwa do stypendium określonymi w § 4 Regulaminu.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:

  1. I poziom – 10% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą punktów;
  2. II poziom – kolejne 20% uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z kolejno najwyższą liczbą punktów;
  3. III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Miesięczne kwoty stypendium przedstawia poniższa tabela:

 

Miesięczna kwota stypendium

 

Uczeń technikum

Uczeń ZSZ/SB

I poziom

500 zł

300 zł

II poziom

400 zł

250 zł

III poziom

250 zł

200 zł

 

 

 

 

 

Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów techników (około 70 procent) oraz zasadniczych szkół zawodowych/branżowych (około 30 procent) - podział wynika z liczebności uczniów w poszczególnych typach szkół.

« poprzednia strona   następna strona »

drukuj całą stronę

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:


 

Adam Kowalski

tel. 795 475 365

e-mail: a.kowalski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Magdalena Mieszkalska

tel. 784 995 076

e-mail: m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Paweł Szmalc

Koordynator projektu

tel. 571 293 087

e-mail: p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka