Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Szkoła Zawodowców

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 7 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól technicznych województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem "Europa Kujaw i Pomorza".

CZAS TRWANIA PROJEKTU

09.2016r.-08.2019r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu „Szkoła Zawodowców” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego, udoskonalenie umiejętności i kompetencji młodych ludzi umożliwiające im wejście na rynek pracy, poprawę wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego, promowanie innowacyjności(zajęcia na wyższej uczelni, konkurs wynalazczości, wyjazdy studyjne), wsparcie uczniów techników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych(staże i kursy zawodowe zakończone certyfikatem), poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym m.in. zaawansowaną komunikację w wybranych zawodach (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego oraz doposażenie pracowni językowych w szkołach). Ważnym elementem będą także kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w min. 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

 • Najlepsza bezpieczna żywność - przetwórstwo, nawozy i opakowania-zawód technik technologii żywności;
   
 • Motoryzacja urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa - zawody: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych, teleinformatyk;
   
 • Przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT - zawód: technik informatyk;
   
 • Biointeligentna specjalizacja-potencjał naturalny, środowisko, energetyka - zawód: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
   
 • Transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe - zawód: technik logistyk, technik spedytor;

WARTOŚĆ PROJEKTU I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE

Wartość projektu: 4 976 176,27 zł

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 229 749,82 zł

GRUPA DOCELOWA

700 uczniów i 24 nauczycieli z techników z województwa kujawsko-pomorskiego

ZADANIA

 1. Tworzenie (doposażenie) branżowych pracowni języka obcego i/lub pracowni kształcenia zawodowego;
   
 2. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: najlepsza bezpieczna żywność-przetwórstwo, nawozy i opakowania dla zawodu: technik technologii żywności;
   
 3. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa dla zawodów: technik mechanik, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk;
   
 4. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi ICT dla zawodu: technik informatyk;
   
 5. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: biointeligentna specjalizacja potencjał naturalny, środowisko, energetyka dla zawodu: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej;
   
 6. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne z branżowego języka obcego w inteligentnej specjalizacji: transport, logistyka, handel-szlaki wodne i lądowe dla zawodów: technik logistyk, technik spedytor;
   
 7. Innowacyjne zawodowe zajęcia pozalekcyjne;
   
 8. Wizyty studyjne uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach;
   
 9. Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne na wyższej uczelni;
   
 10. Kursy i studia podyplomowe doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   
 11. Kurs zawodowy dla uczniów zakończony certyfikatem dla zawodu technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik technologii żywności, technik spedytor;
   
 12. Konkurs Wynalazczości;
   
 13. Staże u pracodawców;

PARTNERZY

1. Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza";

2. Gmina Miasto Toruń;

3. Powiat Świecki;

4. Powiat Tucholski;

5. Gmina Miasto Grudziądz;

6. Powiat Wąbrzeski;

7. Powiat Żniński;

8. Gmina Miasto Włocławek;

SZKOŁY

Technikum w Zespole Szkół Technicznych  w Grudziądzu;

Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Grudziądzu;

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu;

Technikum Nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu;

Technikum Nr 8 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu;

Technikum Nr 9 w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu;

Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu;

Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych  w Toruniu;

Technikum w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu;

Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi;

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie;

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku;

Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku;

Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku;

Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku;

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie;

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie;

drukuj całą stronę

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz

Koordynator projektu

tel. 668-506-972

e.mail: u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl

 

Sylwia Meller

tel. 795-572-088

e.mail: s.meller@kujawsko-pomorskie.pl

 

Damian Więcławski

tel. 795-572-088

e.mail: d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"

tel. 56 62 18 392

e-mail. ekip@kujawsko-pomorskie.pl

www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

 

Kontakt do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka