Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Region Nauk Ścisłych II
-
edukacja przyszłości

Opis projektu

Projekt „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie Ogólne
i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Ogólne.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 6 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla liceów ogólnokształcących oraz techników województwa kujawsko-pomorskiego.

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Miasta Brodnica
 2. Powiat Golubsko-Dobrzyński
 3. Powiat Grudziądzki
 4. Gmina Miasto Włocławek
 5. Gmina Barcin
 6. Powiat Tucholski.

Cel projektu

Cel szczegółowy PI RPO

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

 

Cel projektu

Wdrożenie wysokiej jakości edukacji przygotowującej do przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu w liceach i technikach województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.  

Czas trwania projektu

01.07.2018 – 28.02.2021

Wartość projektu

Ogółem: 2 909 981,97

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 473 484,67

Wkład krajowy: 290 998,20 zł

Wkład własny: 145 499,10 zł

Grupa docelowa

1170 uczniów oraz 36 nauczycieli z 13 następujących szkół województwa kujawsko-pomorskiego:

 1. III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Karola Wojtyły  -Jana Pawła II w Brodnicy
 2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
 3. Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu
 4. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie
 5. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włocławku
 7. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika we Włocławku
 8. III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej we Włocławku
 9. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 4 im. K.K. Baczyńskiego we Włocławku
 10. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku
 11. Liceum Ogólnokształcące w Barcinie
 12. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. B. Nowodworskiego w Tucholi
 13. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi

Zadania

 1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni matematycznych i informatycznych w 13 szkołach;
 2. Zajęcia dla uczniów w ramach kół programistów;
 3. Szkolenie ICT dla nauczycieli w zakresie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 4. Zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowo-technicznych;
 5. Zajęcia dla uczniów w ramach kół matematycznych z elementami informatyki i przedsiębiorczości;
 6. Szkoła kreatywności - szkolenia dla nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem;
 7. Warsztaty naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie;
 8. Wakacyjne obozy naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie;
 9. Kurs języka angielskiego dla uczniów.

Powyższe zadania będą realizowane w szkołach, na uczelni wyższej oraz w centrum nauki w regionie.

Efekty

Realizacja projektu, promowanie nauk ścisłych oraz współpraca z uczelnią wyższą przyczyni się do poprawy jakości edukacji przygotowującej do przedsiębiorczości i innowacyjności niezbędnej do rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.

W wyniku projektu:

 1. 1170 uczniów otrzyma wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy;
 2. 12 nauczycieli zostanie przeszkolonych  w zakresie nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 3. 24 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie zagadnień i metod pracy sprzyjających osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych;
 4. Pracownie informatyczne i matematyczne w 13 szkołach z województwa kujawsko-pomorskiego zostaną wyposażone w sprzęt TIK oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Beata Laskowska

Koordynator projektu

tel. 728 494 690

e-mail: b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl


Monika Sanocka

tel. 795 181 950

e-mail: m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka