Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Humaniści na start!

LISTA KONKURSÓW i OLIMPIAD uprawnających do wnioskowania o stypendium

W celu ubiegania się o stypendium, uczeń, który aplikuje musi posiadać min. jeden tytuł laureata lub finalisty konkursu/olimpiady
wykazanych w tabelach (Wykaz 1 lub Wykaz 2.),na przestrzeni trzech ostatnich lat nauki, tj. od roku szkolnego 2016-2017.

WYKAZ 1

Lp. Nazwa Olimpiady/konkursu przedmiotowego 
1   Olimpiada Artystyczna
2   Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
3   Olimpiada z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
4   Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
5   Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
6   Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów
7   Olimpiada Wiedzy o rodzinie
8   Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
9   Olimpiada Wiedzy o Prawie
10   Olimpiada Medialna
11   Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
12   Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
13   Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej
14   Olimpiada Teologii Katolickiej
15   Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
16   Olimpiada Filozoficzna
17   Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla gimnazjalistów
18   Konkurs Przedmiotowy z Historii dla gimnazjalistów
19   Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
20   Konkurs Przedmiotowy z Historii dla uczniów szkół podstawowych

 

WYKAZ 2 

Lp. Nazwa Olimpiady/konkursu
1   Konkurs „Historia i Kultura Żydów Polskich”
2   Konkurs „Na wspólnej ziemi”
3   Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990”
4   Konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”
5   Konkurs Przedmiotowy Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
6   Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki
7   Ogólnopolski Konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
8   Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego"
9   Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego
10   Olimpiada Mediewistyczna
11   Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”
12   Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs o Wielkich Polakach
13   Wojewódzki Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych
14   Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”
15   Wojewódzki Konkurs o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum
16   Wojewódzki Konkurs Tematyczny „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Historii"
17   Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych

Szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium dostępne są w Regulaminie w MENU - Dokumenty do pobrania.


 

STYPENDIA w RAMACH PROJEKTU "HUMANIŚCI NA START!" NA ROK SZKOLNY 2019-2020


W terminie od 1 do 30 września 2019 roku zostanie przeprowadzony nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu "Humaniści na start".

W tym czasie zostanie uruchomiony generator wniosków stypendialnych, który umożliwi wygenerowanie dokumentu.

Zapraszamy do składania wniosków w/w terminie.

PLIKI DO POBRANIA

 


SPRAWOZDANIE z realizacji indywidualnego programu edukacyjnego ucznia 2018-2019

Zgodnie z umową stypendialną należy wypełnić sprawozdanie z realizacji indywidualnego programu edukacyjnego ucznia.

Termin złożenia sprawozdania mija 30 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego)

Sprawozdanie proszę wypełnić w generatorze wniosków poprzez zalogowanie się na swoim koncie:
strona logowania
i klikając na: Twoje formularze - Podgląd sprawozdania z realizacji IPREU.

Wydrukowane i podpisane sprawozdanie proszę wysłać lub dostarczyć:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
z dopiskiem: "Humaniści na start!"

Planowany termin przekazania II transzy stypendiów (za 6 m-cy) to lipiec br.


 

Wypłata I transzy stypendium

Szanowni Stypendyści,

Uprzejmie informujemy, że 18 grudnia 2018 r. nastąpiła wypłata pierwszej transzy stypendium na rok szkolny 2018/2019. 


 

Lista stypendystów projektu „Humaniści na start!” na rok 2018-2019

Podsumowanie naboru na rok szkolny 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków o stypendium w ramach projektu "Humaniści na start!" pozytywną ocenę formalną i merytoryczną przeszło 366 wniosków (z 399 złożonych), z tego:
- ze szkół podstawowych i gimnazjów: 129 oraz
- z liceów ogólnokształcących: 227.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów oraz dostępnością środków finansowych w budżecie województwa, wszystkim kandydatom, którzy spełnili kryteria zostało przyznane stypendium na rok szkolny 2018/2019.
W związku z powyższym podział środków wygląda następująco:
- ok 35% budżetu udzielono szkołom podstawowym oraz
- ok 65 % budżetu udzielono liceom ogólnokształcącym.

Stypendia na rok szkolny 2018/2019


Szanowni Państwo,

24 października br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/2012/18 zatwierdził listę stypendystów.

Powyżej znajduje się pełna lista uczniów, którzy zakwalifikowali się do otrzymania stypendium.


 

Informacja o projekcie „Humaniści na start!”

stypendia dla uczniów uzdolnionych humanistycznie  ze szkół  Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OPIS PROJEKTU

Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe.

 

Cel szczegółowy PI RPO:

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy poprzez staże zawodowe.

Cel projektu:

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów ze szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe, poprzez wsparcie stypendialne w okresie do 31 października 2021.

Planowane efekty:

Poprawa warunków rozwoju najzdolniejszych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, zapewnienie wysokiego standardu zindywidualizowanego nauczania, zwiększenie jakości kształcenia i motywacji uczniów, poprawa możliwości rozwoju kształcenia w ramach dodatkowych kursów i zajęć dodatkowych.

 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie - 1800

Liczba uczniów szkół i placówek objętych programem stypendialnym, którzy zrealizowali IPREU - 1800.

 

Wartość projektu:

5 081 850,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

4 319 572,50 zł

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określa Regulamin przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2018-2021 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/735/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.

 

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
 

  1. uczęszcza do  klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  2. w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  3. uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki ;
  4. uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursy lub olimpiady ujętych w Wykazie nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w Wykazie nr 2.
  5. uzyskał co  najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełnią ww. warunki oraz uzyskają odpowiednio wysoką liczbę punktów rankingowych, która umożliwi przyznanie stypendium z uwagi na zagwarantowane w projekcie stypendialnym środki finansowe.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, a jego wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej uwzględniającej sumę punktów uzyskanych z kryteriów opisanych w § 4 Regulaminu oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Na tej podstawie przyjęto trzy poziomy wysokości stypendium:

  1. I poziom – 10% (+-5%) uczniów, którzy w danym roku uzyskali stypendium, z najwyższą liczbą punktów;
  2. II poziom – 20% (+-5%) uczniów, którzy w danym roku szkolnym uzyskali stypendium, z kolejno najwyższą liczbą punktów;
  3. III poziom – pozostali uczniowie, którzy w danym roku uzyskali stypendium.

Miesięczne kwoty stypendium przedstawia poniższa tabela:

 

Miesięczna kwota stypendium

 

Liceum ogólnokształcące

Szkoła podstawowa
 (klasa 7,8)

I poziom

400 zł

300 zł

II poziom

300 zł

250 zł

III poziom

250 zł

200 zł

 

 

 

 

 

W ramach projektu „Humaniści na start!” przeprowadzone zostaną 3 nabory stypendystów, na rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.

Najwyższy poziom stypendium to łącznie aż 4000 zł (nieopodatkowane)!

Oddzielne pule stypendiów zarezerwowano dla uczniów szkół podstawowych (około 30%) oraz liceów ogólnokształcących (około 70 %).

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

 

 

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Kontakt do Departamentu Kultury i Edukacji

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń

Godziny pracy:

       poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
       wtorek: 7:30 - 17:00
       piątek: 7:30 - 14:00
 

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka