Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Menu

Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów

FINANSOWANIE PROJEKTU

 

Projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU

05.2019r.-12.2023r.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Jest to rozwiązanie, w którym główne miejsce zajmą dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach (zajęcia z astrofotografii, warsztaty z programowania oraz matematycznych metod w informatyce i astronomii, koła astronomiczno-geograficzne). Szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych oraz specjalistyczny sprzęt do zajęć dodatkowych (np. nauczanie metodą eksperymentu i projektu edukacyjnego), nauczyciele (28) skorzystają ze szkoleń i/lub studiów podyplomowych. W efekcie realizacji projektu 1400 uczniów (ze szkół podstawowych i liceów) zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie: TIK, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów i umiejętności pracy zespołowej. W 16 szkołach zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, m.in. poprzez: wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów. Nastąpi podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie: metod indywidualnej pracy z uczniem, wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

WARTOŚĆ PROJEKTU I WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE

Wartość projektu: 4 138 098,41 zł.

Wartość współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 517 125,98 zł.

 

GRUPA DOCELOWA

1400 uczniów i 28 nauczycieli ze szkół z województwa kujawsko-pomorskiego

ZADANIA

Budowanie sieci współpracy;

Zajęcia z astrofotografii;

Zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii;

Koła astronomiczno – geograficzne;

Zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno - przyrodniczych;

Studia podyplomowe i szkolenia doskonalące nauczycieli;

PARTNERZY

Powiat Inowrocławski
Gmina Gniewkowo
Powiat Golubsko-Dobrzyński
Gmina Gostycyn
Gmina Miasta Rypin
Powiat Brodnicki
Powiat Radziejowski
Gmina Unisław
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą
Gmina Kruszwica
Powiat Świecki
Gmina Zławieś Wielka
Powiat Żniński

SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rypinie
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim
I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. W. Łokietka w Radziejowie
Zespół Szkół w Unisławiu - Szkoła Podstawowa w Unisławiu
Zespół Szkół w Unisławiu - Liceum Ogólnokształcące w Unisławiu
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy
I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej
I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie

Aktualnie prowadzone projekty

/sekcja kontaktowa/

Kontakt do Biura Projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

Informacji udzielają:

Urszula Musiatowicz

Koordynator projektu

tel. 668 506 972

e-mail: U.Musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl


Sylwia Meller

tel. 797 304 115

e-mail: S.Meller@kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Kontakt do Niebo nad Astrobazami

Lokalizacja: ul. Św. Jana 1/3, Toruń

Adres wysyłkowy:

Departament Kultury i Edukacji

Pl. Teatralny 2

87-100 Toruń

 

sekretariat

tel. 666 383 607

e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

Kontakt

[obiekt mapy] Lokalizacji siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń
tel. 666 383 607

Stopka